mark

Изпращаща организация

mark

Приемаща организация

mark

Мениджър на обмена

Изпращаща организация

Мобилност: добавена стойност към вашата организация! По-долу ще намерите съвети и инструменти, за да улесните работата си.

Организацията на мобилността може да се окаже огромно предизвикателство! Затова предлагаме набор от Инструменти, които да Ви насочват и подкрепят по време на всички различни стъпки. Готови, пригответе се, старт!

mark

За да имате предвид всички стъпки, тук ще намерите списък с всички задачи, които трябва да се изпълнят по време на обмена. Използвайте го за проследявате процеса!

Златни правила за Europass автобиографията на стажанта ви

В рамките на европейските проекти е добра практика да се използва автобиография Europass. Вижте официалните документи, свързани с Europass, предоставени от CEDEFOP.
За да помогнете на стажанта да бъде добър кандидат, следвайте инструкциите и попълнете заедно шаблона!

Не забравяйте формуляра за кандидатстване!

Организацията домакин трябва да има подробна информация за кандидата, за да осигури подходящи условия за работа. Помолете вашия стажант да попълни апликационната форма, колкото е възможно по-акуратно и да я изпрати на организацията домакин :)
Формата трябва да бъде изпратена най-малко 2 месеца преди пристигането на стажанта. Моля, спазвайте срока ...

Безопасност и сигурност

Безопасността и сигурността са ключови фактори за осигуряване на гладкото функциониране на обучението. Изключително важно е обучаемият да има застраховка „Злополука и гражданска отговорност“, валидна за целия период на пребиваване в чужбина. ec.europa.eu

Използвайте Образеца, за да удостоверите записването на обучаемия, приложете копие от застраховката и изпратете всички документи на организацията домакин.

!
Що се отнася до здравните въпроси, учащите се, които участват в обмен в рамките на ЕС, могат да кандидатстват за Европейска здравноосигурителна карта. Картата предоставя на обучаемите достъп до медицинска помощ, предоставена от държавата, по време на престоя си в някоя от 28-те страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Повече информация за това как да кандидатствате във Вашите национални здравноосигурителни институции:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=en

Повече информация за това как да кандидатствате във Вашите национални здравноосигурителни институции:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en

Практически аспекти на престоя на стажанта в чужбина
Организацията домакин обикновено отговаря за управлението на цялата логистика на престоя. Обикновено тя предоставя на изпращащата организация ваучер, съдържащ цялата информация (напр. настаняване, транспорт, трансфер и др.). В случай, че това няма да се случи, намерете шаблон, който можете да изпратите на организацията домакин.

! Напомнете си да предадете попълнения информационен ваучер на учащия най-малко 2 седмици преди неговото / нейното заминаване.

Всичко в черно и бяло
За да бъде един проект успешен, всяка страна трябва да знае ясно какви са нейните задачи, задължения и отговорности. Споразумението (Learnership Agreement), което ще намерите тук, може да бъде отправна точка за установяване на печелившо сътрудничество между изпращащата организация, организацията домакин и учащия. Моделът може да бъде адаптиран и актуализиран според нуждите на всяка отделна страна… Ако всеки играе своята роля, всичко ще бъде наред ;)
Осъществяване на гладка комуникация

Този протокол дава някои предложения за това как да се осигури безпроблемна комуникация между всички страни и да се предложат начини за съвместно управление на административните аспекти на проекта, като се използват онлайн инструменти за сътрудничество.

Има много канали, чувствайте се свободни да изберете тези, които по-добре отговарят на вашите нужди и тези на вашите колеги.

! Комуникацията е фундаментална във всички фази на проекта както с обучаващите се, така и с организацията домакин.

Поддържайте връзка с обучаемия по време на престоя в чужбина, за да следите процеса, да наблюдавате развитието му и да го подкрепяте (ако е необходимо).

Оценяване на въздействието на мобилността
В края на обмена оценяването е ключова стъпка за измерване на въздействието на обмена върху участниците. Важна е гледната точка както на организациите, така и на стажантите. Помолете и двете организации да ви дадат обратна връзка за опита, като попълнят формулярите по-долу.

! Уверете се, че и стажантите, и организацията попълват оценките по време на последната седмица на стажуването.

!  Оценката е шанс да се подобри целия процес ... ние предлагаме на организациите да направят съвместно оценяване по време на заключителната среща, за да споделят коментари, впечатления и предложения.

Обобщаване на информацията за проекта
Отчитането на проекта е обща задача! Вашата работа ще бъде по-лесна, ако вашият партньор ви предостави окончателен доклад: документ, който събира цялата информация, свързана с мобилността.
Формата, която ще намерите тук, е само образец. Чувствайте се свободни да я адаптирате към изискванията на вашата национална агенция или на финансиращия орган.

! Препоръчителният срок за връщане на доклада трябва да бъде най-късно 2 седмици след завръщането на обучаемия.

Как да издадете Europass Mobility

Europass е официален документ за записване на знанията и уменията, придобити по време на стажуване в ЕС.
В края на стажа, вашият стажант има право да получи Europass Mobility, което удостоверява резултатите от обучението, придобити по време на обмена.
Вие като изпращаща организация отговаряте за процеса по издаване на документите, в сътрудничество с организацията домакин, която ще попълни втората част на сертификата.
За да получите повече информация и инструкции как да генерирате сертификат за Europass Mobility, моля, свържете се с Националния център на Europass във вашата страна.

Тук ще намерите списък на всички NEC: europass.cedefop.europa.eu 

По-долу е даден пример за Сертификата.