mark

Изпращаща организация

mark

Приемаща организация

mark

Мениджър на обмена

Мениджър мобилност

Тук ще намерите инструменти, които да осигурят добра подготовка и качествен обмен за всички страни.

Изграждане на качествени проекти за обмен

Мобилизирайте необходимите участници за вашия проект

Изберете страна домакин и партньори, свързани с проекта за обучение на стажанта.
В зависимост от вашия проект за обмен и от участниците, които искате да бъдат част от него, трябва да изберете държава, която отговаря на вашите нужди и на тези на вашите стажанти. Съществуват различни платформи за връзка с чуждестранни участници. Ето някои инструменти, които да ви помогнат да следите контактите си.
Определете с организацията домакин възможните дейности, които ще бъдат предложени на стажанта
Използвайки профила на фирмите и мрежите за компетенции, можете да изберете това, което се вписва най-добре с вашия проект за обмен. Това ще позволи на стажанта да извърши трансфер на професионални практики по време на обмена.

Настоящи възможности за обмен и професионалното обучение

Да бъдеш част от обмен по програма ERASMUS + е реална възможност. Благодарение на тази програма в чужбина всеки бенефициент ще научи нови неща и ще придобие нови умения. Усвояването на тези възможности е добра сделка, защото хората ще ви следват, ако усетят нужната мотивация. Вижте информация за програмата ERASMUS +
Включете обмен в плановете на организацията и напишете Европейския план за развитие (ЕПР)
Важно да се включи обмен в цялостния проект и да се измери очакваното въздействие върху структурата. Важно е всички служители на организацията да идентифицират един или няколко "посветени" референта по проекта. Вижте европейските ресурси, за да напишете своя ЕПР.

Определете стратегията за управление на проекти

Уверете се, че вашият проект ще бъде ръководен възможно най-добре и по качествен начин. Определете:

  • Вашите цели
  • Очакваните резултати
  • Дейностите, които трябва да се изпълняват, за да се постигнат тези резултати
  • Екипът, който ще бъде посветен на проекта
• Сроковете и бюджета
  • Сроковете и бюджета

Вижте европейските ресурси


Мобилизирайте екипа си и обяснете ключовите елементи на качествения обмен

За да проведете проект за мобилност, трябва да включите и работите с колеги директно или индиректно свързани с мобилността. Заедно разработете план как ще се подготвите, подкрепите и оцените дейностите. Обяснете им процеса на European Gateway и концепцията за трансфер на практики. 
Създаване на правни инструменти за определяне на финансовите, административните и педагогическите изисквания
Европейските досиета са много трудни за работа. Бъдете готови за ограниченията и нужната документация.

Представете си процес и индикатори за оценка на резултатите и измерете въздействието на проекта

Оценката е инструмент, който ви позволява да:

• сравните сегашната ситуация с първоначалната такава (поставяне на цели),

• да правите препоръки и да предлагате подобрения по проекта,

• докладвате на финансиращите организации и на гражданите.

Вижте този урок, направен от Националната агенция на Обединеното кралство за това как да се определят очакваните въздействия


Оценка на потребностите от мобилност и политическите приоритети
Анализирайте нуждите на страните около вас: на стажантите, но също и на местните партньори и т.н. Вижте какви са приоритетите на институциите, отговарящи за образованието и професионалното обучение.

Идентифицирайте съществуващите мрежи и платформи

За да ви помогнем да изградите своя проект, потърсете платформи, където можете да намерите информация за възможностите за финансиране, подкрепа, съществуващи проекти, резултати, добри практики, мрежи от ръководители на проекти около вас и др. На местно, регионално, национално и европейско ниво. Проверете уеб страниците на местните органи.
Финансиране на проекта
Кандидатствайте за средства по програма Erasmus+. За да бъде вашият проект устойчив, трябва да намерите допълнителна финансова помощ. Вашата организация може да участва, както и вашите партньори. 
Напишете комуникационен план
Трябва да посочите и целите, които искате да разпространите. След това определете съобщенията и инструментите, които искате да разпространите. Напишете кратко представяне на вашия проект, за да се представите пред партньори и институции.

“Продайте” мобилност
Компаниите, които наемат стажанти, често не са склонни да им позволят да пътуват в чужбина. Тук са често задавани въпроси и отговори.

Обяснете елементите на качествения обмен и причините, поради които трябва да се следва процеса на мобилност на European Gateway. 
За да могат компаниите да осъзнаят важността на един обмен като част от цялостното обучение на един стажант, нужно е да:
• се спомене и обсъди обмена пред други компании при визити
• се обсъди и презентира обмена при срещи с менторите 

Основният аргумент, който да ги убеди, е ползите, които се добиват по време на обмен на професионални практики между организациите. 


Как да промотираме и да обясним концепцията за обмен на практики 
Трябва да обясните на учащия ползите от европейския обмени и защо е важно да го включите в програмата и по-точно за метода и инструментите за обмен на практики.
Можете да покажете видеоклиповете и публикациите на платформата European Gateway и/или да използвате тази листовка

Включете обмена в обучението на учащия
Важно е обменът да се планира като период на работа в чужбина, за да се придобият нужните умения, компетенции и професионални практики. Това трябва да бъде подготвено много седмици преди обмена.

Представете си процеса и средствата за езикова и културна подготовка

Организирането на добра езикова и културна подготовка ще позволи на учащите да усъвършенстват езика и ще им даде възможност да се адаптират към културните различия.
Това е съществена част от проекта. Можете да помогнете на стажантите с помощта на инструментите, предоставени на неговата специална страница от European Gateway.

Водете качествени проекти за мобилност

Ето някои инструменти, които ще ви помогнат да изпращате и приемате учащи се в най-добрите условия

Изходяща мобилност

Включете мобилността в обучението
Когато се определят датите за обмена, целият екип трябва да бъде информиран, за да може да адаптира своята програма за обучение: трябва да се очаква, че участникът ще отсъства на тези дати. Интересно е също, че другите обучители включват обмена в своята програма (езикови курсове, курсове по история/география, работилници по приложни изкуства и др.).

Курсове по чужди езици

Преди пътуването е от съществено значение да се осигурят курсове по чужди езици, така че младите хора да знаят достатъчно думи и фрази, които да им помогнат в ежедневния живот и професионалния си стаж. Тези курсове могат да се провеждат вътрешно в организацията или с помощта на друга организация.

За дългите обмени, Erasmus+ създаде онлайн платформа за оценяване и обучение: платформата OLS. Необходимо е да се свържете с ръководителя на проекта за обмен, така че той да регистрира обучаемия на платформата OLS.


Потърсете информация за страната домакин
За да се запознаят учащите със страната домакин, те трябва да бъдат насочени да търсят информация за съответната страна.
Вижте инструментите:

Контролен списък на административните процедури, който трябва да се направи предварително
В зависимост от страната, трябва да се проведат различни административни процедури, преди заминаването на обучащите се. Ето пример за административен списък, който можете да адаптирате (в зависимост от договора).

Информационна среща за различните страни и семействата относно логистичната част от пътуването
Необходимо е да се организира среща с обучаемите (и техните семейства), за да се обяснят практическите условия на пътуването (настаняване, транспорт, храна, управление на свободното време и др.) Можете също така да изпратите информационни писма до семействата и изпращащата организация, вижте примери тук.

Помощ за подготовката на обмена на практики
С обучаемия: за да подкрепите учащия се по време на обмена на професионална практика, можете да се обърнете към инструментариума на платформата European Gateway. Ето документ, който обяснява процеса.

С компанията: изпращащата компания трябва да се обърне към първата част на въпросника "Качествена оценка на прехвърлянето на практики".


Практическо и административно управление
Придружаващото лице трябва да помогне с транспорта, настаняването, кетъринга и връзките и/или отношенията с партньорите.
Той трябва да присъства и при разрешаване на конфликтни ситуации, които могат да възникнат по време на стажа или при проблеми, свързани със здравето и благосъстоянието на стажанта.
Придружаващото лице също трябва да се погрижи и за административни проблеми.
Подкрепа при обмен на професионални практики
Необходимо е да се извърши лично проследяване на курса за всеки участник, в пряк контакт с компаниите домакини.
Това се отразява при две посещения на място: една в началото на мобилността (интеграция) и една в края (оценка).
За да подпомогнете младия човек в обмена на професионални практики, можете да се обърнете към инструментите на платформата European Gateway.

Организиране на културни, социални и граждански дейности
По време на обмена трябва да се провеждат дейности за развиване на различни умения (културни посещения, дейности, срещи и др.). Можете да подкрепите обучаемия, използвайки специална страница на платформата на European Gateway.

Оценка на уменията за професионална мобилност
Като част от работния стаж има няколко начина за оценяване на придобитите умения. Според препоръките на ръководителя на проекта, ще бъдете помолени да попълните определени документи. Ето няколко примера (Bac Pro, Europass и т.н.).

Оценка на уменията, развити по време на обмена 

Важно е уменията, придобити по време на обмена, да бъдат оценени. За това има много инструменти и уебсайтове.
Оценка на обмена на професионални практики и обща оценка
Обърнете се към инструментите на платформата European Gateway.

Ето един модел за провеждане на обща оценка на обмена.


Резултати и оценка 
Сега е времето за измерване на резултатите от мобилността и въздействието върху стажанта, неговото семейство, неговата среда и др. До колко се покриват очакванията ви от целия процес?
Насърчаване на мобилността
Помогнете на обучаемия да обнови своята автобиография с помощта на натрупания опит и компетенции. Можете да му помогнете да попълни своя Europass. За да увековечи своя опит, го насърчете да го публикува на страницата на European Gateway Community.

Насърчаване на резултатите от мобилността
Организирането на събития с партньорите е от съществено значение (напр. Europass церемония). Учениците могат да се срещнат по време на тези събития и да говорят за своя опит. Не забравяйте да комуникирате в посочените преди това мрежи!

Измерване на въздействието на мобилността върху изпращащата организация
Попитайте изпращащата организация за промените, които са забелязали след обмена: индивидуално поведение на обучаемия, приетите професионални техники и др.
Помолете ги да публикуват профила си на страницата на European Gateway Community.

Входяща мобилност

Отговаряне на апликации

Започнете като изпратите на кандидата ПИК НОМЕР, който потвърждава признаването на организацията домакин от Erasmus +.

Изпратете брошура за дейностите, извършени от организацията, като дадете препратки и примери за вече извършена мобилност.

Насърчаване на мобилността в моя център
Освен „от уста на уста”, можете да го направите и чрез споделяне на знания и опит.

2e2f дава възможност да се насочите към партньорите, които са имали споразумение за обмени в определена държава.

Използвайте социалните мрежи, като комуникирате с текущите мобилности. 
Използвайте сайтове, за да рекламирате възможности за стаж.

Building a mobility program to promote the transfer of professional practices

Приложеният контролен списък ви позволява да вземете под внимание необходимите стъпки за определяне на нуждите на младите хора.

Помолете за списък с бизнес дейностите на бъдещите бенефициенти.

Обменете информация с бенефициентите по Skype, за да изясните финално техните нужди. 

Предвидете и потърсете предварително компаниите, които да изпратят на всички страни дейностите, които ще извършват в организацията домакин.

Отчитане на особеностите на младите участници
Приложеният формуляр позволява на приемащата организация да познава психичното, социалното, и семейното положение на участниците.
Организиране на приемането
Трябва да се организира прием, който да позволи културната и езикова подготовка на участниците, за да се оформи престоят (навици и обичаи, език ...).
За да се осъществи успешен обмен, може да се предостави комплект за планиране на пребиваването (Residence Planning Kit)
Подкрепа/наблюдение на обмена
Супервайзерът е отговорен за компанията домакин, подкрепен и контролиран от описанието на длъжността "ментор". 
Участието на бенефициента в компанията домакин може да бъде потвърдено от документа за валидиране на времето.
Харта за живот в група
Бъдете готови в случай на неуспех по време на стажа.
Бъдете на разположение 24/7, за да успокоите участници при нужда.

Подкрепа и улесняване на мобилността извън работното време
Планиране на престоя, интегриране на културни дейности и разучаване на местната култура на страната. Отчетете времето за регулиране (оценка, ...), за да намерите решения и да успокоите участниците при напрежение, присъщо на обмен и животът в група.

Оценка на мобилността
За непрекъснато подобряване на обмена е необходим инструмент за оценка.

Качествено оценяване на обмена

Всеки участник трябва да може да оценява качествено обмена.


Насърчаване на мобилността

За да се повиши качеството и да се поддържа връзката ползвайте статии, видео материали, а може и видео, което да публикувате на уебстраница!!!!

Измерване на въздействието на обмена върху организацията домакин

Трябва да попитате организацията домакин за промените, наблюдавани след обмена: индивидуално поведение на обучаемия, въведени професионални техники и др.

Помолете ги да публикуват профила си на страницата European Gateway Community.

Направете го подходящо!

Оценка на отношенията с организацията домакин
Трябва да се запитаме: Как беше комуникацията? Дали дейностите съответстват на планираното? Кои са ключовите елементи на успеха в това партньорство? Какво мислите, че трябва да бъде променено, спряно или да се продължи? Тези отговори ще ви помогнат да откриете кое работи и къде трябва да се подобрите следващия път с организацията на проекта.

Споделяне на резултатите от всеки обмен и на проекта като цяло с организацията домакин
Насърчете участниците да говорят за своя опит. Това може да убеди другите да участват в този проект.
Измерете дали са постигнати целите и очакваните резултати
Отделете време, за да анализирате резултатите си, след като обмена се осъществи, ще е важно да видите дали сте постигнали целта си или ако трябва да подобрите нещо, за да успеете следващият път. 

Измерете въздействието на проекта върху вашата организация

Донесе ли някакви промени в екипа ви? Дали са по-мотивирани от новия начин на работа или от новите предложения? По-обединени ли са?


Преценете въздействието на проекта върху вашата територия
За да сте сигурни, че вашият проект и партньорството ви са устойчиви, трябва да говорите с партньорите си за това какво мислят за него и дали имат нови идеи за развитието на проекта. Трябва да помислите за тяхното участие в проекта. Какво мислят партньорите за този проект? Бяха ли включени в дейностите? В събитията? Бяха ли любопитни? Донесе ли нови идеи за развитие/сътрудничество?
Излагане на резултатите от моя проект
Трябва да организирате събития с партньорите си и да споделяте резултатите.

Измерете въздействието на проекта върху изпращащата организация
Разбрали ли са метода за качество European Gateway? Желаят ли да го прилагат?
Измерване на въздействието на проекта върху обучаващите
Можете да се допитате до тях след завръщането им и да зададете различни въпроси (лични и професионални).
Поддържайте връзка с тях, за да се допитате отново до тях няколко месеца/години, след като са използвали събрания опит.